งานปูหญ้า ทางหลวง หมายเลข 7 กรุงเทพฯ – บ้านฉาง

เจ้าของโครงการ : ทางหลวง รายละเอียดงาน : งานปูหญ้าทางหลวง หมายเลข 7 กรุงเทพฯ – บ้านฉาง